ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว

Download
Share
picture

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว

ISBN : 9786163881601

Series name :

Auther name : ธุลีพระบาท

Copy : etc.

Product detail

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ท่านทรงเป็นปราชญ์ที่มีพระอัจฉริยภาพในหลายด้าน หนึ่งในจำนวนนั้นก็คือ อัจฉริยภาพในทางเศรษฐกิจ ดังที่เราชาวไทยได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่าน ได้รู้กันในเรื่องของ "เศรษฐกิจพอเพียง" พระองค์วิเคราะห์ปัญหาและพระปรีชาสามารถในวิชาการแขนงต่าง ๆ ทรงกำหนด "ยุทธศาสตร์" ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ในเล่มนี้จะกล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ ให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจเรื่อง ความหมาย ประโยชน์ และแนวพระราชดำริกับทฤษฎีใหม่ ดังประโยคที่ว่า "เศรษฐกิจพอเพียงก็คือ เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน เศรษฐกิจแบบนี้ตอบสนองความต้องการด้วยผลผลิตจากธรรมชาติเป็นสำคัญ จึงอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด ผู้ปฏิบัติตามนี้ จะสามารถอุ้มชูตัวเองได้ ถ้าระบบเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการพัฒนาให้เกิดมรรคเกิดผลขึ้นทั่วไปในประเทศก็มั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะอยู่รอดได้อย่างแน่นอน ถ้าประเทศไทยจะอยู่รอด ก็ต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียง"

Related Products