สำนวนไทย สำนวนธรรม (พิมพ์ตรั้งที่ 2)

Download
Share
picture

สำนวนไทย สำนวนธรรม (พิมพ์ตรั้งที่ 2)

ISBN : 9786165089814

Series name :

Auther name : อานนท์ อาทิตย์อุทัย

Copy : etc.

Product detail

คือสำนวนไทยที่มีแง่คิด ในถ้อยคำธรรมะมีคำสอน และนี่คือหนังสือดีที่สมสมัย ใช้ได้ตลอดกาล วัยเด็กอ่านแล้ว นำมาใช้ได้กับชีวิตวัยรุ่น หนุ่มสาวอ่านแล้ว นำมาใช้ได้กับชีวิตหนุ่มสาว ผู้ใหญ่อ่านแล้ว นำมาใช้ได้กับชีวิตผู้ใหญ่ คงความหมายของ สำนวนไทย สำนวนธรรมไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จึงทำให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสะดวกสบาย

Related Products