ชุด LearnPlus Science เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ
Download
Share

ชุด LearnPlus Science เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ

Series name : ชุด สื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์แบบตามรูปแบบการสอน 5Es

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ เป็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการใช้แรงในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น แรงดึง แรงดัน แรงผลัก และผลของการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุจะทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ เปลี่ยนทิศทาง ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้น ช้าลง หรือหยุดนิ่ง เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

Related Products