ชุด LearnPlus Science เรื่อง โครงสร้างการสืบพันธุ์ของพืช
Download
Share

ชุด LearnPlus Science เรื่อง โครงสร้างการสืบพันธุ์ของพืช

Series name : ชุด สื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์แบบตามรูปแบบการสอน 5Es

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างการสืบพันธุ์ของพืช เป็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช ทั้งการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เพื่อใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

Related Products