ชุด Twig เรื่องทรัพยากรของโลก (4 แผ่น)
Download
Share

ชุด Twig เรื่องทรัพยากรของโลก (4 แผ่น)

Series name : DVD - ROM สื่อภาพยนตร์สารคดีสั้นแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลทวิก

Auther name : Twig World

Copy : etc.

Product detail

สื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล รูปแบบภาพยนตร์สารคดีสั้นที่สอนเรื่องยากและซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ภายใน 3 นาที สนุก ดึงดูดใจ ให้ความรู้ เป็นผู้ช่วยครูในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างครบกระบวนการ ชุดนี้ประกอบด้วยเรื่อง อนาคตของทรัพยากรด้านพลังงาน พลังงานที่ไม่หมุนเวียน พลังงานทดแทน และน้ำในฐานะที่เป็นทรัพยากร

Related Products