ชุด LearnPlus Science เรื่อง ระบบไหลเวียนเลือด
Download
Share

ชุด LearnPlus Science เรื่อง ระบบไหลเวียนเลือด

Series name : ชุด สื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์แบบตามรูปแบบการสอน 5Es

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบไหลเวียนเลือด เป็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดซึ่งเป็นระบบที่ทำหน้าที่ลำเลียงสารต่างๆ ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

Related Products