ชุด LearnPlus Science เรื่อง แสงและคุณสมบัติของแสง
Download
Share

ชุด LearnPlus Science เรื่อง แสงและคุณสมบัติของแสง

Series name : ชุด สื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์แบบตามรูปแบบการสอน 5Es

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แสงและคุณสมบัติของแสง เป็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแสงและคุณสมบัติของแสง การดูดกลืนและการสะท้อนแสงสีของวัตถุ และแสงกับนัยน์ตา เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

Related Products