ชุด LearnPlus Science เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า
Download
Share

ชุด LearnPlus Science เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า

Series name : ชุด สื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์แบบตามรูปแบบการสอน 5Es

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า เป็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรมและแบบขนานให้สามารถทำงานได้ เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

Related Products