ชุด LearnPlus Science เรื่อง การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
Download
Share

ชุด LearnPlus Science เรื่อง การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ

Series name : ชุด สื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์แบบตามรูปแบบการสอน 5Es

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ เป็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับรูปแบบของการถ่ายทอดพลังงานเกิดจากการบริโภคต่อเนื่องกันเป็นทอด ๆ เรียกว่าห่วงโซ่อาหาร หรือสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารอาจเกี่ยวพันกับโซ่อาหารอื่น เกิดความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อน เรียกว่าสายใยอาหาร เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

Related Products