หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2
Download

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2

ISBN : 9786162037764

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ระดับชั้น ม.4 เล่ม 2 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพิ่มความเข้าใจในบทเรียนด้วยภาพ Infographics สวยงาม เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products