หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1
Download

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1

ISBN : 9786162037733

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : ดร.สุโกสินทร์ ทองรัตนาศิริ, ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4 เล่ม 1 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เรียนรู้ธรรมชาติของฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา หลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ หน่วยวัดและการอ่านค่าจากเครื่องวัด แรงและกฏการเคลื่อนที่ในแบบต่าง ๆ ฯลฯ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพิ่มความเข้าใจในบทเรียนด้วยภาพ Infographics สวยงาม เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products