หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4
Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4

ISBN : 9786162037771

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : ดร.ณัฐชยา คำรังษี, เอกรัฐ วงศ์สวัสดิ์

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับชั้น ม.4 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางด้านชีวภาพ มุ่งเน้นความรู้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ใช้ Infographics ช่วยเพิ่มความเข้าใจในบทเรียน เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products