หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.4 เล่ม 2

Download

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.4 เล่ม 2

ISBN : 9786162037702

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : พงศธร นันทธเนศ และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ระดับชั้น ม.4 เล่ม 2 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เรียนรู้เคมีใกล้ตัว เทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางเคมี รวมถึงอะตอมและการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ ฯลฯ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพิ่มความเข้าใจในบทเรียนด้วยภาพ Infographics สวยงาม เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ภายในเล่มมีเสริมความรู้จากเนื้อหาเพื่อขยายความรู้ของผู้เรียน และการทดลองให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products