Active Learner ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.3 หลักสูตรแกนกลางฯ 51

Download
Share
picture

Active Learner ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.3 หลักสูตรแกนกลางฯ 51

Series name : Active Learner ป.3

Auther name : ฝ่ายวิชาการ

Copy : etc.

Product detail

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งถูกออกแบบมาช่วยให้ผู้สอนสามารถประยุกต์บทเรียนต่างๆเข้ากับการเรียนการสอนในห้องเรียน

Related Products