Active Reader ปอดและการหายใจ
Download
Share
picture

Active Reader ปอดและการหายใจ

Series name : CD ร่างกายของเรา

Auther name : ฝ่ายวิชาการ

Copy : etc.

Product detail

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดร่างกายของเรา เป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับปอดและการหายใจ มนุษย์หายใจโดยการสูดอากาศเข้าไปในปอด และนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยปอดจะทำหน้าที่แยกก๊าซออกซิเจนออกจากอากาศและส่งไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย โดยผ่านทางหลอดโลหิต นอกจากนี้ ปอดยังทำหน้าที่แยกก๊าซเสีย

Related Products