Active Reader การสัมผัส รับรส และได้กลิ่น

Download
Share
picture

Active Reader การสัมผัส รับรส และได้กลิ่น

Series name : CD ร่างกายของเรา

Auther name : ฝ่ายวิชาการ

Copy : etc.

Product detail

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดร่างกายของเรา เป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประสาทสัมผัส มนุษย์มีประสาทสัมผัสที่สำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การรับรส และการได้กลิ่น ซึ่งประสาทสัมผัสทั้ง 5 มีความสำคัญและหน้าที่แตกต่างกันโดยการสัมผัส รับรส และได้กลิ่น เป็นประสาทสัมผัสที่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันมาก

Related Products