Active Reader กุญแจไขสู่โลกชีววิทยา

Download
Share
picture

Active Reader กุญแจไขสู่โลกชีววิทยา

Series name : CD กุญแจไขสู่โลกวิทยาศาสตร์

Auther name : ฝ่ายวิชาการ

Copy : etc.

Product detail

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุด “กุญแจไขสู่โลกวิทยาศาสตร์" เป็นหนังสือที่ทำให้ผู้อ่านสัมผัสกับโลกของวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การจำแนกสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศวิทยา วิวัฒนาการและพันธุศาสตร์ การสืบพันธ์ และการเติบโต พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เพิ่มเติมที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เพลิดเพลินกับเนื้อหา และได้รับความรู้ด้านชีววิทยา ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนชีววิทยาในห้องเรียนได้อีกด้วย

Related Products