Active Reader กุญแจไขสู่โลกฟิสิกส์

Download
Share
picture

Active Reader กุญแจไขสู่โลกฟิสิกส์

Series name : CD กุญแจไขสู่โลกวิทยาศาสตร์

Auther name : ฝ่ายวิชาการ

Copy : etc.

Product detail

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุด “กุญแจไขสู่โลกวิทยาศาสตร์" เป็นหนังสือที่ทำให้ผู้อ่านสัมผัสกับโลกของวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ แสงและการมองเห็น เสียงและการได้ยิน แม่เหล็ก-ไฟฟ้า คลื่น งานและพลังงาน แรงและการเคลื่อนที่ พลังงานนิวเคลียร์ และข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เพิ่มเติมที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เพลิดเพลินกับเนื้อหา และได้รับความรู้ด้านฟิสิกส์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนฟิสิกส์ในห้องเรียนได้อีกด้วย

Related Products