Active Reader กลเม็ดจับสัตว์น้ำ
Download
Share
picture

Active Reader กลเม็ดจับสัตว์น้ำ

Series name : CD ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

Auther name : ฝ่ายวิชาการ

Copy : etc.

Product detail

"มนุษย์" เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดจึงคิดค้นวิธีการที่แยบยลเป็นกลลวงให้สัตว์มาติดกับ ปรับปรุง เปลี่ยนแลงให้เข้ากับลักษณะนิสัยของสัตว์ชนิดนั้นๆ

Related Products