Active Reader จอมวานรยอดอิทธิฤทธิ์

Download
Share
picture

Active Reader จอมวานรยอดอิทธิฤทธิ์

Series name : CD ยอดนิทานของโลก (นิทาน2ภาษา)

Auther name : ฝ่ายวิชาการ

Copy : etc.

Product detail

ลิงตัวหนึ่ง มีขนสีทองต่างลิงทั่วไป และยังมีความฉลาดว่องไวและกล้าหาญมันได้กลายเป็นหัวหน้าของลิงทั้งหลาย ลิงตัวนี้ชื่อว่า "ซึนหงอคง" มีเมฆเป็นพาหนะและมีกระบองวิเศษเป็นอาวุธประจำตัว ซึนหงอคงไปก่อกวนเหล่าทหารบนสวรรค์เพราะมันคิดว่ามันเองมีอิทธิฤทธิ์เหนือใครๆ จะมีใครปราบซึนหงอคงได้หรือไม่...

Related Products