Active Reader นิราศเดือน
Download
Share
picture

Active Reader นิราศเดือน

Series name : CD อนุรักษ์วรรณกรรมและวรรณคดีไ

Auther name : ฝ่ายวิชาการ

Copy : etc.

Product detail

นิราศที่ถือกันว่าแต่งได้ดีเยี่ยมเรื่องหนึ่งจนมีผู้เข้าใจว่าเป็นผลงานของสุนทรภู่แต่ที่จริงเป็นผลงานของนายมี ศิษย์ของสุนทรภู่นั่นเอง

Related Products