Active Reader สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ

Download
Share
picture

Active Reader สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ

Series name : CD อนุรักษ์วรรณกรรมและวรรณคดีไ

Auther name : ฝ่ายวิชาการ

Copy : etc.

Product detail

เรื่องสุภาษิตพระร่วงนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "บัญญัติพระร่วง" สันนิษฐานว่าได้มีการรวบรวมขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและน่าจะเป็นผู้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ขึ้นเพื่อสั่งสอนประชาชน

Related Products