CD-ROM คณิตศาสตร์กับหลักเม็ดนับ

Download
Share

CD-ROM คณิตศาสตร์กับหลักเม็ดนับ

Series name : บวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ

Auther name : อักษร เนกซ์

Copy : etc.

Product detail

สื่อนวัตกรรมเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระจำนวนและการดำเนินการ ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อพัฒนาทักษะให้เกิดแนวความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องเหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมต้นและนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

Related Products