หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติ่ม ชีววิทยา ม.5 เล่ม 2
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติ่ม ชีววิทยา ม.5 เล่ม 2 (สิ้นสุดปีการศึกษา '66)

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162037979

Auther name : ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ, เกศทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ระดับชั้น ม.5 เล่ม 2 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เรียนรู้เคมีใกล้ตัว เทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางเคมี รวมถึงอะตอมและการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ ฯลฯ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพิ่มความเข้าใจในบทเรียนด้วยภาพ Infographics สวยงาม เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ภายในเล่มมีเสริมความรู้จากเนื้อหาเพื่อขยายความรู้ของผู้เรียน และการทดลองให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์


สินค้าใหม่ ปี '67 คลิกที่นี่

Instruction Media

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB