หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.4-6Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.4-6

ISBN : 9786162038914

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง ม.4-6 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามกฎหมาย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางสังคม การปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและเสนอแนวทางพัฒนา เสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอำนาจรัฐ เป็นสื่อที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครูและผู้เรียน ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัดตามหลักสูตรกำหนด

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products