หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.1
Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.1

ISBN : 9786162038662

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง ม.1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาสาระเกี่ยวกับกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ ความคล้ายคลึง ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกัน สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ เป็นสื่อที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครูและผู้เรียน ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัดตามหลักสูตรกำหนด

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products