หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.4
Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.4

ISBN : 9786162038433

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์ และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ระดับชั้น ม.4 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการเจริญเติบโตที่สมวัย มีสุขภาพที่แข็งแรง พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน ควรใช้คู่กับหนังสือเรียนพลศึกษา เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี เอื้อต่อการนำไปจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และการปฏิบัติกิจกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products