สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1

Download

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1

ISBN : 9786162038624

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : ดร.ดำรงค์ ฐานดี และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฯ ระดับชั้น ม.1ฉบับอนุญาต (อญ.) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง '60) ประกอบไปด้วยสาระความรู้ 3 สาระ ได้แก่ หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ โดยจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยจะให้องค์ความรู้ มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ ในส่วนของสาระภูมิศาสตร์ จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะและกระบวนการทางภูมิศาสตร์ (Geo-Literacy) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ายหน่วยจะแทรกคำถามประจำหน่วย และกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้ เพื่อให้ครูผู้สอนได้เลือกนำไปใช้

Subject :

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products