หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6
Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6

ISBN : 9786162038938

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : รศ.ณรงค์ พ่วงพิศ, รศ.วุฒิชัย มูลศิลป์

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 จัดแบ่งเนื้อหาภายในเล่มแยกเป็นหน่วยการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยได้ วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญที่มีผลต่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย รวมถึงการวางแผนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products