หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.1
Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.1

ISBN : 9786162038693

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : ณรงค์ พ่วงพิศ และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 โดยแบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ ผู้เรียนสามารถเทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ อธิบายเรื่องราวสมัยก่อนสุดขทัย วิเคราะห์พัมนาการของสุดขทัยในด้านต่าง ๆ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรมมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products