หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.4
Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.4

ISBN : 9786162035401

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : รศ.วุฒิชัย มูลศิลป์

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 ฉบับอนุญาต (อญ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ในเล่มแบ่งเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยแบ่งเป็นบทย่อย แก่นความรู้ความเข้าใจติดตัวผู้เรียน เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรฯ กิจกรรมหลากหลายรูปแบบให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติเพื่อแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ และกิจกรรมการเรียนรู้รวบยอดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัด เนื้อหาสาระเกี่ยวกับยุคสมัยของประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย ความเป็นมาของชาติไทย ในสมัยสุโขทัย ผู้เรียนจะได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ในยุค ก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยในเรื่องการปกครองในยุคสมัยนั้น

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products