แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1

Download
Full book
Preview
Share

แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1

Series name : แบบปฎิบัตกิจกรรม ป.1-6

Auther name : หทัยรัตน์ บุญมา,อานนท์ กาญจนโพธิ์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับอนุญาต (อญ.) พร้อมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นสื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน และเน้นกิจกรรมแบบบูรณาการที่หลากหลายเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน สามารถปฏิบัติได้จริง กิจกรรมจะช่วยพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยของผู้เรียน

Related Products