หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.6

Download

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.6

ISBN : 9786162035746

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : กนกพร กระบวนศรี,ศุภษร บุดดา

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ระดับชั้น ป.6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบ ฝึกฝนวินัยในตนเอง เพื่อเตรียมตัวเป็นพลเมืองดีของท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการกับความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products