แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ป.1

Download
Preview
Share

แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ป.1

Series name : แบบปฎิบัตกิจกรรม ป.1-6

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับอนุญาต (อญ.) พร้อมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เสริมทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนศิลป์ได้มากยิ่งขึ้น เป็นสื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ สาระสำคัญแสดงขอบข่ายเนื้อหาของกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องใด กิจกรรม warm up ศิลปินน้อยเพื่อฝึกทักษะก่อนทำชิ้นงาน

Related Products