แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ป.4

แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ป.4

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับอนุญาต (อญ.) พร้อมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เสริมทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนศิลป์ได้มากยิ่งขึ้น เป็นสื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ สาระสำคัญแสดงขอบข่ายเนื้อหาของกิจกรรม เกี่ยวกับรูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และ พื้นที่ว่าง รู้จักวรรณะสีสนุกกับงานศิลป์

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB