แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ป.4

Download
Preview
Share

แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ป.4

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับอนุญาต (อญ.) พร้อมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เสริมทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนศิลป์ได้มากยิ่งขึ้น เป็นสื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ สาระสำคัญแสดงขอบข่ายเนื้อหาของกิจกรรม เกี่ยวกับรูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และ พื้นที่ว่าง รู้จักวรรณะสีสนุกกับงานศิลป์

Related Products