แบบฝึกสมรรถนะและการคิด สุขศึกษา ม.1
Download
Full book
Preview
Share

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด สุขศึกษา ม.1

ISBN : 0

Series name : แบบฝึึกสมรรถนะและการคิด

Auther name : พรสุข หุ่นนิรันดร์, สมฤดี เจียรสกุลวงศ์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกสมรรถนะและการคิดสุขศึกษา ม.1 ตามหลักสูตรแกนกลาง'51 เน้นกิจกรรม Active Learining เน้นการลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะการคิดและนำไปใช้ได้จริง เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีข้อสอบ และกิจกรรมพัฒนาการคิดสู่ศตวรรษที่ 21

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products