แบบฝึกฯ ทักษะรวบยอด สุขศึกษาฯ ป.1
Download
Preview
Share

แบบฝึกฯ ทักษะรวบยอด สุขศึกษาฯ ป.1

Series name : แบบฝึกรวบยอด 60 ป.1-6

Auther name : ไพญาดา สังข์ทอง

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน รายวิชาพิ้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถนำความรู้ไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เตรียมความพร้อมในการสอบ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products