หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ม.6 เล่ม 2

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ม.6 เล่ม 2 (สิ้นสุดปีการศึกษา '66)

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162039348

Series name : หนังสือเรียน รายวืชาเพิ่มเติม

Auther name : ดร.สุธิษา เละเซ็น และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ชั้น ม.6 ล.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ


สินค้าใหม่ ปี '67 คลิกที่นี่

Subject :

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB