หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ม.6 เล่ม 1

Download

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ม.6 เล่ม 1

ISBN : 9786162039300

Series name : หนังสือเรียน รายวืชาเพิ่มเติม

Auther name : ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ, เกศทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ชั้น ม.6 ล.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ

Subject :

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products