หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.1
Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.1

ISBN : 9786162034442

Series name : SMILE

Auther name : Patricia Cromwell, Sophia Griffith

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ระดับชั้น ป.1 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ตรงตามกรอบและระดับของ CEFR ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นกิจกรรมแบบ Active Learning และฝึกฝนแบบทวนซ้ำย้ำคิด ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและเกิดทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร นำเสนอด้วยภาพการ์ตูนสีสันสดใส พร้อมเพลงและเกม เพื่อเพิ่มความสนุกในห้องเรียน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products