หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ACCESS ม.2
Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ACCESS ม.2

ISBN : 9786162035203

Series name : ACCESS

Auther name : Virginia Evans, Jenny Dooley

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ACCESS ระดับชั้น ม.2 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 โดยใช้แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ตรงตามกรอบและระดับ CEFR ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นให้ผู้เรียนฝึกพูดและเขียนอย่างเป็นขั้นตอน มีบทอ่านที่น่าสนใจและหลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน นำเสนอวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในหน้า Culture Corner และฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เนื้อหาในกลุ่มสาระวิชาอื่นในหัวข้อ Curricular Cut มีโครงงานและกรอบคำอธิบายต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ มีเพลงและเกมเพื่อเพิ่มความสนุกสนาน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products