หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ TEAM UP IN ENGLISH ม.1

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ TEAM UP IN ENGLISH ม.1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162037894

Series name : TEAM UP

Auther name : F. Kavanagh และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ TEAM UP IN ENGLISH ระดับชั้น ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 นำเสนอด้วยบทสนทนา บทอ่าน ดึงคำศัพท์กับไวยากรณ์เป้าหมายมาสอนผ่านบริบท มีหน้าสำหรับไวยากรณ์แยกต่างหาก โดยใช้แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ตรงตามกรอบและระดับของ CEFR ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในหน้า Culture Spot มีแบบฝึกหัดที่ฝึกทักษะการอ่าน และฟัง พร้อมเทคนิคเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับการสอบ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB