แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upstream ม.5
Download

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upstream ม.5

Series name : UPSTREAM

Auther name : Virginia Evans, Jenny Dooley

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upstream ระดับชั้น ม.5 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน ตรงตามกรอบและระดับของ CEFR ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อหาที่เข้มข้น เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และช่วยเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การสอบ O-NET และ GAT

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products