แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.4
Download
Full book
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.4

Series name : SMILE

Auther name : Patricia Cromwell, Sophia Griffith

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ระดับชั้น ป.4 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน มีการฝึกแบบทวนซ้ำย้ำคิด ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ นำเสนอด้วยภาพการ์ตูน สีสันสดใส พร้อมเพลง และเกม ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยฝึกจากง่ายไปยาก ตามระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products