แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ACCESS ม.2
Download
Full book
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ACCESS ม.2

Series name : ACCESS

Auther name : Virginia Evans, Jenny Dooley

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ACCESS ระดับชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้คู่กับหนังสือเรียน โดยใช้แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ตรงตามกรอบและระดับ CEFR ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นให้ผู้เรียนฝึกพูดและเขียนอย่างเป็นขั้นตอน และมีเนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือเรียน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products