แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.1

Download
Preview
Share

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.1

Series name : แบบฝึกรวบยอด ป.1-6

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ สำหรับชั้น ป.1 ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ใช้ควบคู่และเสริมกับหนังสือเรียน ฉบับอนุญาต (อญ.) พร้อมกิจกรรมเสริมศักยภาพให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง H.O.T.S. นำเสนอด้วยภาพ Inforgraphic สวยงามสร้างสำนึกรักความเป็นไทย และภาคภูมิใจในความเป็นชาติ เน้นการพัฒนาทักษะการคิด คุณธรรม และจริยธรรม เตรียมพร้อมในการสอบต่างๆ ด้วยแบบทดสอบเน้นคิดวิเคราะห์ กิจกรรมถูกออกแบบให้หลากหลาย นำไปใช้งานได้ง่าย มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมทักษะการคิด และ สร้างสมรรถนะสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เรียงเนื้อหาตามระดับความยากง่ายของคำถาม เสริมศักยภาพให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง (H.O.T.S) กิจกรรมรวบยอดเพื่อฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกทักษะการคิดด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

Related Products