แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ป.1
Download
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ป.1

ISBN : 0

Series name : แบบฝึกหัดใช้คู่หนังสือเรียน

Auther name : มานพ สอนศิริ และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เน้นกิจกรรมพัฒนาความรู้และรูปแบบการฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษา และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อปูพื้นฐานการเรียนภาษาไทย พร้อมฝึกฝนทักษะกระบวนการทางภาษาให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สื่อต่าง ๆ ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาไทย พร้อมรูปภาพประกอบที่เหมาะสมและกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products