ชุด เด็กเล็กรู้คิด เล่ม ตัวเรา สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

ชุด เด็กเล็กรู้คิด เล่ม ตัวเรา สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.) (สิ้นสุดปีการศึกษา '66)

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : เสริมประสบการณ์ 4 สาระ ชุด เด็กเล็กรู้คิด

Auther name : ศูนย์พัฒนาสื่อเด็กเล็ก อจท.

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ ชุด เด็กเล็กรู้คิด ตัวเรา สำหรับเด็กเล็ก อายุ 2 - 3 ปี สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 สาระ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก ครอบคลุมหน่วยการเรียน ตรงตามแผนฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.) รวม 12 หน่วยการเรียนที่ง่ายต่อการจัดกิจกรรมในแต่ละวันปูพื้นฐานการเรียนรู้ เกี่ยวกับร่างกาย การดูรักษาความสะอาด ความปลอดภัยในการเล่นและทำกิจกรรมต่างๆ มารยาทในการรับประทานอาหาร การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น กิจกรรมเน้นบูรณาการการเสริมคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง อาซียน ทักษะชีวิต และทักษะสมอง EF ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทางสมอง (BBL) เน้นพัฒนากล้ามเนื้อมือเล็ก ระบายสีภาพ พิมพ์ภาพ ลากเส้นอิสระสู่เส้นพื้นฐานเชื่อมโยงบทเรียน สนุกกับการเลียนแบบท่าทาง ฟังคำคล้องจอง คำกลอนง่ายๆ เน้นลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อคิดแก้ปัญหาง่ายๆ และตัดสินใจเลือกคำตอบอย่างมีเหตุผล

Instruction Media

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB