ชุด เด็กเล็กรู้คิด เล่ม บุคคล สถานที่ สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

Download

ชุด เด็กเล็กรู้คิด เล่ม บุคคล สถานที่ สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

Series name : เสริมประสบการณ์ 4 สาระ ชุด เด็กเล็กรู้คิด

Auther name : ศูนย์พัฒนาสื่อเด็กเล็ก อจท.

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ ชุด เด็กเล็กรู้คิด บุคคล สถานที่ สำหรับเด็กเล็ก อายุ 2 - 3 ปี สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 สาระเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กครอบคลุมหน่วยการเรียน ตรงตามแผนฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.) รวม 13 หน่วยการเรียนที่ง่ายต่อการจัดกิจกรรมในแต่ละวัน ปูพื้นฐานการเรียนรู้ เกี่ยวกับครอบครัว บ้าน โรงเรียน ชุมชน อาชีพต่างๆ ในชุมชน การเพื่อนบ้านอาเซียน ประเพณีวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมเน้นบูรณาการการเสริมคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง อาซียน ทักษะชีวิต และทักษะสมอง EF ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทางสมอง (BBL) เน้นพัฒนากล้ามเนื้อมือเล็ก ระบายสีภาพ พิมพ์ภาพ ลากเส้นอิสระสู่เส้นพื้นฐานเชื่อมโยงบทเรียน สนุกกับการเลียนแบบท่าทาง ฟังคำคล้องจอง คำกลอนง่ายๆ เน้นลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อคิดแก้ปัญหาง่ายๆ และตัดสินใจเลือกคำตอบอย่างมีเหตุผล

Related Products