ชุด สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ Kid's kit
Download
Share

ชุด สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ Kid's kit

Series name : ชุด สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ Kid's kit

Auther name : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

Copy : etc.

Product detail

สื่อเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ การสังเกต การจำและจำแนกทางสายตาและการฟัง การเรียงลำดับ ทิศทาง จัดกลุ่มสัมพันธ์ การเปรียบเทียบ และจำนวนตัวเลข ผ่านการบูณาการศิลปศึกษาพื้นฐาน ในเรื่อง สี เส้น รูปร่าง (1 ชุด มี 3 เล่ม)

Related Products